Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://www.mohoszsofia.hu oldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője Mohos Zsófia egyéni vállalkozó (székhely: 2142 Nagytarcsa, Zsurló utca 21., nyilvántartási szám: 52141809, adószám: 52498620-1-33, elektronikus elérhetőség: info@mohoszsofia.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

 

I. Megvásárolható szolgáltatások

 

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://www.mohoszsofia.hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 2. A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
 3. A Webáruházban található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a https://www.mohoszsofia.hu

 

II. A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött.
 2. A felhasználó (a továbbiakban: „Megrendelő”) a „Fotókönyv” aloldalon választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
 3. A termék a Megrendelő alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 4. Szolgáltató a termék árán felül  csomagautomatába szállítás esetén 1000,- Ft, házhozszállítás esetén 1800 Ft szállítási költséget számít fel. A rendelés felvétele után a termék 5 munkanapon belül kerül kiszállításra. A terméket 8:00 és 17:00 között szállítja ki a FoxPost Zrt. (székhely: 3300 Eger, Maklári út 119., cégjegyzékszám: 10 10 020309, adószám: 25034644-2-10, e-mail cím: info@foxpost.hu)

A Foxpost Zrt. általános üzleti feltételei az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 1. A Webáruházon az alábbi fizetési módok választhatóak: bankkártyás fizetés, utalás. Bankkártyás fizetés választása esetén a Webáruház a rendelés feladását követően díjbekérőt küld, melyre kattintva teljesíthető a bankkártyás fizetés. A díjbekérő sorszámát a közleménybe írva banki átutalással is lehetséges a fizetés.
 2. Amennyiben a Megrendelő számlázási címe a szállítási címtől eltér az alábbi adatok megadásával rögzíti számlázási címét: utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 3. A Megrendelő kuponjegy kódjának alkalmazásával vásárlásra vonatkozó kedvezményt érvényesíthet.
 4. Amíg az adott megrendelés nem kerül véglegesítésre, a Megrendelőnek módjában áll a fenti adatokat a „Szerkeszt” gombra kattintva módosítani. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató és a Visszaküldési szabályok elfogadását követően a „Rendelés feladása” gomb használatával véglegesíti rendelését.
 5. A „Rendelés feladása” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 6. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

 

III. A rendelés feldolgozása

 1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a Megrendelő részére.
 2. A leadott megrendeléseket a Szolgáltató a visszaigazolás megküldésétől számított 4-5 munkanapon belül teljesíti.
 3. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a Megrendelő jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.
 4. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) rögzített rendelkezések irányadóak.

 

IV. Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a vevő a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. A kézhezvétel a kézbesítőtől kapott nyugtával bizonyítható. Elállás esetén a terméket a vevő saját költségén köteles a Szolgáltató címére (2142 Nagytarcsa Zsurló utca 21.) visszaküldeni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vevő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a vevő a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. A kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen: (a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak; (b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vevő a csomagolást felbontotta; (f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; (h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

V. Kellékszavatosság, Termékszavatosság

 1. A megrendelt termék hibája esetén a vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 2. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 3 hónapon belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 3. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

VI. Felelősség

 1. Felelősség korlátozása: Mohos Zsófia ev. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: (a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a https://www.mohoszsofia.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le. (b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.
 3. A Szolgáltató tájékoztatja a Webáruház felhasználóit, hogy a Webáruházat mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.
 4. A Webáruházon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Webáruház használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VII. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 2142 Nagytarcsa, Zsurló utca 21.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: info@mohoszsofia.hu
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
 9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: 06-1-488-2131, fax száma: 06-1-488-2186; e-mail címe: testulet@bkik.hu).

 

VIII. Szerzői Jogok

 1. A Webáruház megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Webáruházon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 2. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Webáruház tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.

 

IX. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 4. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023 szeptember 27. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

 

Budapest, 2023. 09. 27.

 

Mohos Zsófia egyéni vállalkozó